Apakah kewadjibannja kaoem Muslim Perempoean

Dikutip dari Sinar Islam No.4 Octb. 1934 Tahoen III

Apakah kewadjibannja kaoem Muslim Perempoean

Oleh : Hydayath Budd.

Noot: (Dibawah ini kita tjantoemkan boeah penanja dari seorang perempoean bangsa Belanda, jang telah memeloek Agama Islam pada tahoen 1924 di tangan Moebaliq Ahmadyyat di Amsterdam; namanja Miss Charlatta Valerie Budd (Holland). Sesoedah menoekar Agama, maka, beliau mengganti nama dengan Hydayath Budd. Nama Hydayath ialah nama jang diperoleh dari Chalifah beliau. memasoeki Agama Islam (ialah dengan ketjakapan penjelidikan beliau di dalam sekalian Agama. Dengan pertolongan boekoe-boekoe Ahmadyyah, teristimewa ke Correspondentie dengan oetoesan Ahmadyyah boeat Amerika jaitu Dr. M. M. Sadiq DD. LLD. maka beliau mendapat hidajat dan penjelidikan itoe. Oleh karena kekarasan hati dan dihoeboengkan ketjintaanja kepada Agama Islam yang baharoe dipeloeknja itoe, maka pada tahoen 1928 ini Moeslimah meninggalkan tanah toempah daranja sambil menoedjoe ke Qadian (India). Toedjoean beliau ke Qadian jaitoe tidak lain oentoek lebih memperdalamkan tentang anggapannja kepada Islam jang Maha loehoer itoe. Sampai sekarang beliau masih berada di Qadian. Moedah-moedahan Allah melandjoetkan oemoer oesia beliau dan moedah-moedahan itoe tanah jang dingin (Holland) akan menjelidiki dan mengetahoei djoega bahwa Islamlah Agama jang perloe dipeloeki oleh Manoesia !

________________

Diwaktoe sekarang dimana itoe poetra-poetra Islam telah bangkit kemoeka dan dengan gaga berani membawa perkataan Allah kemoeka Alam ini oentoek mempertahankan dan mengadjarkan apa-apa jang termaktoeb dalam Qoeran Soetji, maka berbaring dengan hal ini, timboelah satoe pertanjaan, “Apakah jang wadjib dikerdjakan oleh kaum Muslimin perempoean ?”

Kewadjiban kaoem lelaki jaitoe keloear dari negerinja oentoek mempertahankan dengan keras kedjoestaan-kedjoestaan jang dilemparkan kepada Islam jang dilemparkan kepada Islam jang soetji itoe dan kewadjiban kaoem perempoean jaitoe mengadjarkan dengan saksamana oendang-oendang Al-Quran kepada anak-anaknja; sehingga bertambahlah berani, siap, dan tegoeh itoe balantentara keselamatan dengan benar-benar melakoekan perintah Allah soebhana wata’la. Inilah kewadjiban jang kita kaoem perempoean misti kerdjakan, maka sebab itoe saja mohon keapda saudara-saudara kaoem Moeslimin “Perbanjakanlah menoentoet ilmoe dan pengetahoean jang soetji, sebagai saudara-saudara kita dizaman poerbakala diwaktoe Islam moelai moenjoel kesegala benoea; sehingga saudara-saudara bisa menaboerkan benih ilmoe kebaktian (Divide Wisdom) didalam dada anak-anakmoe. Dan bilamana soearamoe sekarang telah hilang dari atas doenia ini, maka tentoelah kemoeliaan Allah akan diperma’loemkan kepada anak tjoetjoe kamoe disegala pekerdjaan jang baik jang mereka lakoekan.

Dan tentoe sekali akan kembali itoe hari keloehoerannja (golden days) Agama Islam, dan kembali itoe sinar dari kebenaran beradaban akan menerangi tanah-tanahnja kaoem Islam dan menjahajakan ini doenia; dan di itoe waktoe tentoe sajda satoe soeara jang kita dengarkan; terbit dari doenia ini ke Arasj Allah Ta’ala “La ilaha illa ‘llah; Muhammadan rasulla’llah”. (Disalin dari bahasa Inggeris oleh S. JAHYA PONTO).

==============

Iklan

1 Response to “Apakah kewadjibannja kaoem Muslim Perempoean”


  1. 1 mirzaAhmad 15 Oktober, 2009 pukul 2:27 pm

    haaaaaahh…djadi ingat masa laloe….senang ja….


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s
Blog Stats

  • 158,367 hits
Mei 2008
S S R K J S M
« Nov   Nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Iklan

%d blogger menyukai ini: